Casa do Concello
Praza da Cristiandade,1 36440
Tél.: 986 64 80 38
Fax: 986 64 80 52

Servicios Sociais
<vacio> novas


 

 

<vacio> Información Xeral

Estamos no concello.
Pza da Cristiandade, 1
36440 As Neves (Pontevedra)
Telf: 986 667 134
e-mail: servizossociais.asneves@fegamp.gal

Horario Atención ó Público:
Martes, Xoves e Venres de 9 a 15.

Encargada:
Noelia Rodríguez Corbillón

entradaConcello Abril 2016

entradaPROGRAMA DE ADOPCIÓNS ESPECIAIS


Concello


 practicas

pdfVer diptico

 

<vacio> Prestaciones dentro do departamento

1.  Prestación de Información, orientación e asesoramento:

- Atención directa a consultas relativas a recursos e dereitos sociais de individuos familias ou grupos, realizando as oportunas xestións ou remitindo ós organismos pertinentes.

- Poñer a disposición de todos a información a través de edicións de folletos, carteis, celebración de charlas, conferencias, coloquios etc.

- Recollida e tratamento da información sobre as necesidades sociais, para planificación e priorizaciòn de recursos sociais.

- Realización de entrevistas individuais, familiares e grupais.

- Realización de visitas domiciliarias.

- Análise, interpretación e elaboración de informes sociais, emisión de dictámenes técnicos ou administrativos naqueles casos ou situacións-problema que o requiran.

2.  Prestación de promoción e cooperación social

- Asesoramento técnico ás asociacións que xa estean constituídas como tales, e as que se encontran en proceso de constitución.
- Elaboración de programas de acción social, tendo en conta as inquietudes e desexos dos distintos grupos sociais afectados.
- Realización de campañas de sensibilización en temas como o racismo, xenofobia, e cooperación social en xeral.
- Fomentar a creación de grupos de voluntariado social, entorno os distintos programas.

  1. Prestación de Axuda no fogar e apoio a unidade de convivencia:

    - Realización de entrevistas e visitas domiciliarias, para o coñecemento valoración e diagnostico dos casos que precisen deste servicio

    - Recollida e tratamento da información para unha planificación adecuada das actividades a desenrolar.

    - Selección e orientación da profesional Auxiliar domestica que prestará o servicio.

    - Seguimento continuado dos beneficiarios.

 

4. Prestación de prevención e inserción social:

-Análise e estudio de situacións susceptibles de ser orixe de marxinación da poboación considerada de risco en orde á planificación de accións de carácter preventivo.
- Tratamento de situacións-problema individuais e grupais

- Elaboración de programas priorizando aqueles que teñan unha vertente preventiva e de reinserción social de grupos ou individuos afectados por algún tipo de marxinación
En relación a esta prestación levaronse a cabo as seguintes actuacións. Algunhas financiadas pola Consellería de Familia, Promoción de Emprego, Muller e Xuventude, e outras a través do plan concertado.

- Técnicas de estudio para escolares con problemas de fracaso escolar (Programa de educación familiar)

- A atención infantil como medida preventiva de malos tratos (Programa de educación familiar)

- Curso de autoestima para menores (Programa educación familiar)

- O programa de integración para inmigrantes do cual se engade memoria amplia.

- Escola de pais (Programa de educación familiar)

- Programa de prevención de conductas esteriotipadas discriminativas e de perxuicio.